ANESİAD’a Üyelik Koşulları

Madde 4- Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.

1. ANESİAD’a üyelik Yönetim Kurulundan en az üç kişinin onayı ile kabul edilir

2. ANESİAD üyeliğe kabul etmediği kişi ve kuruluşlara sebebini izah ve ispat etmek zorunda değildir

3. ANESİAD’a üyelik başvurusu kabul edilenler, kendilerine bildirim yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde yıllık aidatlarını ödemek zorundadır. Aksi halde üyelik başvurusu geçersiz sayılır.

4. ANESİAD’a üyelik giriş bedeli alınmaz. Sadece yıllık aidat alınır.

Üyeliğe Başvuru ve Kabul

Madde 5- Yazılı olarak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.

Madde 6- Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Madde 7- Derneğe üye olma hakkını kayıp edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 9-) Fahri Üyelik(Onursal üye) : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan yurt içinde ve yurtdışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden fevkalâde yardım ve faydalar sağlamış olanlara Yönetim Kurulu’ nun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Dernekler Kanunu’nda Türk Vatandaşlarına ilişkin aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Bunlardan fahri üye olacaklar için ikamet şartı aranmaz. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat ve bağışta bulunabilirler